Sveiks, Dārgumu meklētāj!

Ja lasi šo vēstījumu, tad oficiāli esi kļuvis par Dārgumu Meklētāju.

Ja vēlēsies, mēs kopā meklēsim un atradīsim tos īpašos dārgumus, ko dzīves pirāti ir nolaupījuši un noslēpuši.

Katrā no mums ir kas labs un vērtīgs. Tikai laika gaitā piemirsies vai citu noliegts. Tādēļ aicinu doties kopīgā piedzīvojumu pilnā ceļojumā, meklēt dārgumus, kas apslēpti Tevī.

Uz tikšanos kopīgā piedzīvojumā!

Tava Psiholoģe Iveta Upeniece

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic