top of page

Piesaistes stili

Drošai piesaistei raksturīgs, ka bērns paļaujas uz vecākiem, tie viņam pieejami, atsaucīgi un izpalīdzīgi kritiskās situācijās. Šāda labvēlīga attieksme veicinās pozitīva Es tēla veidošanos un pozitīvu saskarsmi. Māte ir atsaucība brīžos, kad bērns meklē aizsardzību vai mierinājumu.

Trauksmaina pretestība, jeb ambivalentais piesaistes stils: bērns nav drošs vai vecāki būs pieejami un atsaucīgi vai izpalīdzīgi, tad, kad viņam tas būs nepieciešams, jo vecāku vai to aizstājēj figūru atbalsts un attieksme ir neprognozējama - dažos gadījumos viņi ir pieejami un izpalīdzīgi, bet citos tādi nav. Šīs nenoteiktības rezultātā bērns arī pieaugot var just bailes no atšķirtības, viņu raksturo tieksme meklēt kādu, kam piesaistīties (būt vajadzīgam) un bailes iepazīt pasauli. Tātad, ir tendence uz zemu pašvērtējumu un traucēta veselīga saskarsme.

Šo modeli raksturo iekšējs konflikts, jeb ambivalentās jūtas bērnā. Tā veidošanos nosaka arī atšķirtības (pamešanas) izveidošanās, tīšas - internāts, bērnu nams, netīšas - nelaimes gadījums ar kādu no vecākiem vai to aizstājēj figūru vai viņu draudi bērnu pamest, kuri tiek izmantoti ietekmēšanas "audzināšanas" nolūkā, tāpat aizliegums runāt par jūtām, ko pīksti kā meitene, nedīc utt.

Bailīga izvairīšanās - bērns nav drošs, ka tad, kad viņš meklēs palīdzību, viņš atradīs kādu, kas viņam palīdzēs; gluži pretēji, viņš ir pārliecināts, ka tiks noraidīts, un arī saskarsmē saskata draudus, jau pirms saskarsmes ir aizdomu pilns un nespēj kļūt par atbalstu citiem. Kad cilvēks ar šādu piesaistes stilu mēģina dzīvot savu dzīvi un izvedot ģimeni, iztiekot bez citu cilvēku mīlestības un atbalsta, viņš cenšas sasniegt emocionālu pašpietiekamību, un tā rezultātā viņam vēlāk var rasties tādi personības traucējumi kā narcisms vai neīsta patība arī autisms (Vinikots) Šis modelis, kurā konfliktsituācija vairs nav tik viegli saredzama, veidojas tad, kad bērns tuvodamies mātei vai tās aizstājēj figūrai meklējot mierinājumu un aizsardzību, saņem pastāvīgu noraidījumu (Bolbijs).

Visbiežāk dezorganizēts tiek trauksmainās pretestības modelis. Šādiem bērniem raksturīgs, ka interakcijās ar māti bērns ir sastindzis, pārtrauc iesāktu darbību u.c. Šie bērni iespējams tikuši pakļauti fiziskai, emocionā lai u.c. veidu vardarbībai. Šādu bērnu vecākiem ir psihiskas saslimšanas un/vai bērnībā ir nācies piedzīvot vardarbību vai arī nopietnu zaudējumu (Bolbijs).

Šo nevajadzētu ņemt, kā kaut ko ļoti noteiktu un diagnosticējošu.

Dzīvē notiek daudz kas, visi mēdz kļūdīties, arī vecāki, bet labā ziņa ir tā, ka kļūdas nekad nav par vēlu labot arī attiecībās un mainot attieksmi, mainās arī attiecības.

Vecākam attiecībās ar bērniem būtu labi vienmēr atcerēties, sevišķi ar pusaugu bērniem, kurš mājās ir galvenais (vecāks) un ka bērniem ir pienākums vecākiem palīdzēt.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page